central rent praha
Zpáteční volání +420 777 77 85 16
Podmínky

Podmínky

Podmínky Smlouvy o pronájmu automobilu

 Minimální doba nájmu je 24 hodin. Nájemce musí mít věk nejméně 21 let, řidičský průkaz, platný na celém území České republiky. Nájemce souhlasí s tím, že jeho údaje budou zaznamenány v databázi Pronajímatele a jsou vyrobeny kopie jeho dokumentů. Smlouva o pronájmu je platná ode dne jejího podpisu smluvními stranami až do okamžiku vrácení vozidla Pronajímateli a provádění všech výpočtů mezi stranami a podpisu protokolu vrácení vozidla, který je nedílnou součástí Smlouvy. Ústní smlouvy nemají právní sílu. Jakékoliv změny Smlouvy jsou platné jen v písemné formě. Specifikace vozu, doba trvání Smlouvy, výše nájemného a protokol technického stavu automobilu jsou umístěny na přední straně této Smlouvy.

Náklady na pronájem auta a pořadí platby

 Cena pronájmu je stanovena na základě platných tarifů. Cena za pronájem a kauci na dobu pronájmu platí Nájemce k okamžiku podpisu Smlouvy. Záloha se vrací Nájemci po převzetí vozu a podpisu protokolu vrácení. Při vrácení je Nájemce vozu dopředu, určeného ve Smlouvě, platba za zbývající období nájemní smlouvy se nevrací.

Termín pronájmu, získání a vrácení vozidla

 Smlouva se uzavírá na dobu určitou. Právní vztah mezi stranami končí po dobu platnosti Smlouvy, pokud nebyly porušeny podmínky pronájmu. Prodloužení Smlouvy je možné na základě telefonního hovoru Nájemce, a potvrzení tohoto prohlášení ze strany Pronajímatele. V tomto případě jízdné, nájemné a pojistné krytí, zůstávají neměnné. V případě, že Nájemce vrátí vozidlo Pronajímateli včas (se zpozdil s výplatou větší než 1 hodinu), je povinen zaplatit následující dny pronájmu až od vrácení a pokutu ve výši 1000,- kč za každý kalendářní den prodlení. Zpoždění při vrácení vozidla (po dobu více než 10 dní se kvalifikuje jako jeho odcizení (krádež). Při tomto Nájemce nese plnou odpovědnost podle Trestního zákona České Republiky. Pronajímatel je povinen předat vozidlo Nájemci v dobrém technickém stavu, v místě a čase určeném ve Smlouvě, s plnou nádrží paliva, klíčem, magnetofonu a všemi potřebnými dokumenty (техпаспорт, karta pojištění, atd.). Pohonné hmoty - benzínu Natural 95 nebo nafty. Je zakázáno používat jiné druhy paliva. 
 Při získání vozidla Nájemce musí kontrolovat stav vozu a množství paliva. Všechny dostupné škody jsou zaznamenány v protokolu, který je nedílnou součástí Smlouvy. Nájemce je povinen vrátit vůz ve stejném technickém stavu a výbavě, s plnou nádrží paliva. Chybějící palivo je Nájemce povinen zaplatit, ve výši 40,-kč/litr. Auto se podává v čisté formě, v případě vrácení vozu ve špinavém podobě (exteriér a/nebo interiér), Nájemce se zavazuje uhradit mytí vozu ve výši 300 kč za легковую stroj buď 500 kč za minivan. V případě nadměrného znečištění interiéru (např. stopy potravin nebo nápojů na обивке prostor) Nájemce se zavazuje zaplatit jeho chemické čištění ve výši 2000,- kč. Vůz je považován za přijatý Pronajímatelem po podpisu protokolu vrácení. V případě nesplnění této podmínky, auto není považován za возвращенным Pronajímateli, se všemi nevyhnutelnými důsledky: Nájemce i nadále vyplácet cena pronájmu, všechny zjištěné na vozidle, poškození hradí Nájemce, atd. Vrácení vozidla v sídle firmy od 09.00 do 18.00, v rámci Prahy je za příplatek ve výši 300 kč, mimo pracovní dobu - 500, - kč. Za vrácení v noční době od 22.00 do 08.00 je účtován příplatek ve výši 700 kč.

Práva a povinnosti smluvních stran

 Spravovat арендованным autem mohou pouze osoby, zaznamenané ve Smlouvě, nebo osoba, která je v autě spolu s nájemcem. Nájemce musí používat auto pouze podle pokynů, dodržovat pravidla silničního provozu, celní předpisy, další právní normy. Nájemce musí provozovat vozidlo dle pokynů a norem pro daný vůz, sledovat jeho technický stav. Nájemce je povinen přijmout veškerá opatření, aby byla zajištěna bezpečnost vozidla proti požáru, nehody nebo poškození v důsledku jednání třetích tváří. Nájemce má právo: nechat auto незакрытым na místě parkoviště, zanechat klíče, dokumenty, navigátor, panel od sterea v запаркованном autě, předat auto k osobám, které nejsou zaznamenány v kupní Smlouvě, použít pronajaté auto pro automobilové závody, učení se jízdě nebo přepravu nákladu, vlečení, používat vozidlo jako taxi, nebo výlety do země, odjezd do které je zakázáno pojišťovnou nebo Pronajímatelem. Také Nájemce nemá právo řídit auto ve stavu alkoholu nebo drog pod vlivem alkoholu nebo pod vlivem drog a léků, které snižují reakci a pozornost, a také předat řízení osobám, nacházejícím se v takovém stavu. Ve vozidle je zakázáno kouřit. 
 Nájemce je povinen okamžitě informovat Pronajímatele o vzniklých technických problémech, nebo náhradu škody, které se objevily v době pronájmu vozidla, a vyžadují okamžité opravy. Při nesplnění této podmínky je Nájemce plně odpovědný za veškeré škody vzniklé v této souvislosti (na koni při hořící kontrolní žárovce tlaku oleje, jízdy na prázdných kolech, atd.)

Výjezd za hranice České republiky

 V pronajatém autě je přísně zakázáno překračovat hranice těchto států: Ukrajina, Bělorusko, Rusko, Rumunsko,Bulharsko, země bývalé Jugoslávie (kromě Chorvatska, Slovinska), za překročení těchto zemí byla uložena pokuta ve výši 50000 kč. Křižovatka na pronajaté auto hranic v Německu, Rakousku, Slovensku, Slovinsku, Maďarsku, Polsku, Francii, Itálii, Španělsku a Chorvatsku je přípustné.

Odpovědnost za škodu a pojištění předmětu leasingu

 Pronajímatel zajišťuje, že lze si pronajmout i auto pojištěno v příslušné pojišťovny. Odpovědnost Nájemce (franchise) za škody způsobené vlastním zaviněním nebo v důsledku jednání třetích osob, je omezena minimální výší zajištění a maximálně 5% z hodnoty škody. Tato odpovědnost se vztahuje na případ krádeže vozidel, havárie a vandalismus. Pojištění se nevztahuje na poškození vnitřního interiéru, podvozek části, poškození kol a disků. Také pojištění se nevztahuje na další příslušenství vydané nájemce, jako jsou navigace, dětská sedačka, atd. (za ně při vydávání může účtována vratná záloha). Nájemce nese plnou odpovědnost za škodu, k níž došlo v důsledku hrubého porušení Smlouvy z jeho strany. Zavazadla a osobní věci nemohou být pojištěny. Pokuty za porušení pravidel silničního provozu v době platnosti Smlouvy o pronájmu, stejně jako škody, které vzniknou v důsledku ztráty dokladů, klíčů nebo nářadí, patřících do výbavy vozidla hradí Nájemce.

Opatření v případě pojistné události

 V případě dopravní NEHODY, požáru nebo poškození vozidla, je Nájemce povinen neprodleně informovat Pronajímatele o incidentu. Dále je nutné zavolat na místo nehody policii, sestavit schéma nehody, zaznamenat údaje všech účastníků dopravní NEHODY, v tak hod. svědků, státní poznávací značky všech vozidel - účastníků NEHODY, pokud je to možné všechny vyfotit. Pokud automobil není schopen se pohybovat jeho průběh, nájemce musí zajistit jeho odstranění z vozovky. Nájemce je také povinen neprodleně předat Pronajímateli policejní protokol o nehodě, klíče a doklady od auta. Případné škody na vozidle, který není registrován Policií ČR zápis z místa nehody, hradí Nájemce. V případech, kdy se pojištění nevztahuje na prokázanou škodu, jeho hradí Nájemce. Pojištění se nevztahuje na škody, které vzniknou v důsledku provozu motorového vozidla ve stavu alkoholu nebo drog pod vlivem alkoholu nebo pod vlivem drog a léků, které snižují reakce a pozornost. Nájemce je povinen poskytovat policii a Pronajímateli kompletní informace o nehodě a poskytnout komplexní pomoc při posuzování pojistné události.

Pro rodinnou dovolenou a výlety po Praze nabízíme pronájem 7-9 místních auta za výhodnou cenu. Můžete pohodlně a bez dalších potíží mít možnost navštívit více atrakcí než budete využívat hromadnou dopravu nebo služeb taxi.